БАРИЛГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ НЬ ОЛГОГДСОН Ч ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ АВААГҮЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОНО

Монгол Улсын Засгийн газраас төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагуудаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх 2017.12.27-ны өдрийн тогтоолын дагуу Барилга, хот байгуулалтын Сайдын тушаал гарч “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох, сургалт эрхлэх” үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүргүүдийг барилгын салбарын мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудын түншлэлийн хамтаар гүйцэтгүүлэхээр болсноос хойш эдүгээ таван жил болоод байна.

Ингэснээр төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, барилгын салбарын инженер, техникийн ажилчдын чиглэл тус бүрийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагааны хяналтын тогтолцоог сайжруулах, холбогдох журамд заасан шалгуурыг ханган ажиллаж байгаа эсэхэд хяналтыг тавих, төр, төрийн бус байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх, үйл ажиллагааг цахимжуулснаар ил тод, нээлттэй байдлын нэгдсэн тогтолцоо нь биеллээ олсон.

Өнөөдрийн байдлаар барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг 2019 оны 05 дугаар сард хүсэлтээ өгч гэрчилгээнд бичилт хийгдсэн боловч тусгай зөвшөөрлийн гэрээ байгуулж гэрчилгээгээ аваагүй, үйл ажиллагааныхаа тайлан, мэдээг удаа дараа ирүүлээгүй ААНБ-ууд нь “Монголын барилгын үндэсний ассоциаци” ТББ-тай 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор барилгын тусгай зөвшөөрлийн гэрээгээ байгуулж, гэрчилгээгээ аваагүй тохиолдолд Барилгын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.8.2 дахь хэсгийг үндэслэн хүчингүй болгохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2022-05-27 өдөр 00:00:0 цаг