БҮАТЗ олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл, шаардлага
Нэр Хавсралт
1 Барилгын тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл, шаардлага ҮЗЭХ