МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ҮНДЭСНИЙ АССОЦИАЦИ ТББ-ЫН

  ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ДАВУУ ТАЛУУД

Мэдээлэл авах:

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, техник технологи, санхүү-эдийн засаг, бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээл, үнэ, орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа, гадаадын бизнес эрхлэгчдийн санал, холбогдох хууль тогтоомж болон бусад мэдээллийг авна.

Хууль эрх зүй, норматив техникийн баримт бичгүүд:

Таны ажил үйлчилгээ, цаг мөнгийг хэмнэхэд зориулагдсан хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэм журам, тогтоол, тушаал, шийдвэр, стандарт, норм ба дүрэм, акт, технологийн заавар, гэрээ хэлэлцээрийн жишиг хувилбар, бусад бичиг баримтуудын мэдээлэл, жагсаалт, хувилбаруудыг авна.

Төр засгийн бодлогод санал өгөх:

Барилга, хот байгуулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг, төсөл хөтөлбөр боловсруулахад өөрсдийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх санал өгөх, ассоциацийн удирдах зөвлөл, бодлого ба мэргэжлийн хороодуудад нэр дэвшин өрсөлдөх, бодлого боловсруулах үндэсний зөвлөл, ажлын хэсэгт салбарыг төлөөлөн оролцох боломжоор хангагдана.

Гадаад харилцаа:

Олон улсын байгууллага, компаниудтай үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, шинжлэх ухаан техникийн хамтын ажиллагааны харилцаа холбоо тогтооход дэмжлэг авах, ассоциацийн шугамаар төсөл, хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах боломжийн тухай мэдээлэл авах, төслөө хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах, гадаад орнуудад зохион байгуулагдах барилгын үзэсгэлэн яармаг, танилцах аялал, техникийн семинарт хамрагдах.

Мэдээлэл, харилцаа холбоо:

 • Олон нийтийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын хамтын ажиллагааны тухай мэдээ, мэдээллүүдийн жилийн үр дүнгийн тайлан, төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны явцын мэдээтэй танилцах.
 • Ассоциацийн гишүүдийн бүртгэлийн мэдээлэлд тулгуурлан өөрийн компани болон зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа, худалдаа, үйлчилгээний талаар мэдээ, мэдээллийг нийт гишүүдэд цаг алдалгүй хүргэх боломжоор хангана.

Реклам сурталчилгаа:

Ассоциациас төлөвлөсөн PR-ийн кoмпанит ажилд оролцох, эрхлэн гаргах ном, сэтгүүл, веб сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгслүүдээр реклам сурталчилгаагаа 5-15%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр /гишүүнчлэлийн ангиллаас хамааран/ байршуулж олон нийтэд хүргэнэ.

Компанийн засаглал, менежмент:

Ажилтан ба байгууллагад чиглэсэн сургалт зохион байгуулах, хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэд туслах, дэлхийн компаниудтай өрсөлдөхүйц чадвартай болоход дэмжлэг үзүүлнэ.

Арга хэмжээнүүдэд хамрагдах:

 • Уулзалт, хурал, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, үзэсгэлэн, сургалт
 • Бизнес эрхлэхэд тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замуудыг олоход туслах, тулгамдаж буй асуудлуудыг хэлэлцэх
 • Ассоциацийн чуулган, хурал, зөвлөгөөн болон хэлэлцүүлэг
 • Ассоциацийн гишүүн компаниудтай танилцах аялал
 • Салбарын ТББ-уудын зохион байгуулагдах үйл ажиллагаа
 • Гишүүд болон бусад хуулийн этгээд, хувь хүмүүсийн хооронд гарах маргаантай асуудлаар /салбарын хэмжээнд үр дүнтэй байх тохиолдолд/ холбогдох байгууллагатай хамтран шийдэх уулзалт
 • Амралт, чөлөөт цагт зориулсан урлаг, спорт, тусгай хөтөлбөр зэрэг болно.

Сургалт, семинар:

Ассоциациас явуулж байгаа сургалт, семинар, давтан сургалтад 5-20%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр /гишүүнчлэлийн ангиллаас хамааран/ хамрагдана. Үүнд:

 • Мэргэжлийн болон хамтран ажиллах явцыг дээшлүүлэх сургалтууд
 • Менежмент, төсөл, хүний нөөц, манлайллын сургалтууд
 • Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчны сургалт
 • Шинэ технологийн семинар зэрэг болно.

Шагнал урамшуулал:

 • Бизнесийн салбарт улсын эдийн засгийг хөгжүүлэхэд үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа компанийн эзэд, ажилчдыг төрийн одон медаль, салбарын шагналд хариуцан тодорхойлж өгөх, шагнал гардуулах ёслолд оролцуулах
 • Төлөвлөсөн зорилтыг хэрэгжүүлсэн, шаардлага хангасан байгууллагуудаас нэр дэвшүүлэн ялагчийг тодруулах /Оны ялагчийг тодруулахдаа өмнөх жилийн ажлын мэдээллийг цуглуулж дараа жилийн 1-3 сард шалгаруулж шагнана/.

Барилгын салбарын гарын авлага:

Судалгааны материал, барилга, санхүү, даатгал, экспорт, импорт, банктай харилцах, хүний нөөц, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн орчны тухай /Эдгээр гарын авлагууд тус тусын үнэтэй ба зарим нэг мэдээллийг гишүүнчлэлийн ангиллаас хамааран үнэгүй татах эрхтэй/.

Хамгийн шилдэг зөвлөх үйлчилгээний компани, экспертүүдийн мэдээллийн сан, тэдэнтэй хамтран ажиллах боломжуудыг зөвлөх үйлчилгээ.

Жич: Таны бизнес эрхлэхэд тусалж дэмжих чиглэлээр ямар үйлчилгээ авах, ямар чиглэлүүдээр хамтран ажиллах, “МБҮА” ТББ-аас ямар үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай байгаа талаарх саналаа хавсралтаар ирүүлж болно.

---о0о---

 

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-01-06 өдөр 15:26:3 цаг